Poštovani Potrošači,

Molimo Vas da pre ulaženja u proces kupovine proizvoda pročitate Opšte uslove poslovanja (u daljem tekstu: Opšti uslovi), budući da kupovinom preko web sajta www.horn.rs (u daljem tekstu: Sajt), potvrđujete da ste pročitali i razumeli Opšte uslove poslovanja i sa njima se saglašavate.

Opštim uslovima regulisan je proces kupovine, prava i obaveze Potrošača, kao i ostala pitanja od značaja za funkcionisanje internet prodaje putem Sajta, koji je u vlasništvu privrednog društva HORN DOO DESINE sa sedištem u Desini, ul. Maršala Tita br. 13, MB: 21869066, PIB: 113450814, e-mail: info@horn.rs, šifra delatnosti: 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta (u daljem tekstu: HORN, Mi).

HORN je Prodavac, ali i zastupnik drugih Prodavaca, te naručivanjem proizvoda putem Sajta, Potrošač zaključuje ugovor o prodaji na daljinu ili sa HORN-om ili drugim Prodavcem, u zavisnosti od proizvoda koji se kupuje (da li isti prodaje HORN ili drugi prodavac). Informacije o Prodavcu, vidljive su u opisu svakog proizvoda na Sajtu.

Kupovina proizvoda putem Sajta predstavlja zaključenje ugovora na daljinu, a Opšti uslovi sa pripadajućim prilozima (Politika privatnosti i Politika kolačića), čine sastavni deo tog ugovora.

Opšti uslovi su izrađeni u svemu u skladu sa zakonima koji se primenjuju u postupku internet prodaje (Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o elektronskoj trgovini, Zakon o trgovini, Zakon o obligacionim odnosima, kao i ostali propisi Republike Srbije koji su na snazi). 

HORN zadržava pravo izmene i dopune ovih Opštih uslova u bilo kom trenutku.

Pojmovi

Sajt – internet platforma koja je softversko rešenje HORN-a kao organizatora iste, putem koje se Potrošačima omogućava kupovina proizvoda/usluga, odnosno drugim Prodavcima oglašavanje i prodaja proizvoda/usluga na Sajtu.

Potrošač — posetilac Sajta kao neregistrovani korisnik i/ili registrovani korisnik koji odabere i kupi barem jedan proizvod putem Sajta.

Prodavac — HORN i/ili privredna društva koja sa HORN-om imaju zaključen ugovor o trgovinskom zastupanju, a koja nude i/ili prodaju proizvode/usluge putem Sajta.

Poslovni partneri – privredna društva i pojedinci koja su angažovana od strane HORN-a radi obavljanja određenih poslova u procesu internet prodaje.

Porudžbina — popunjavanje i slanje elektronskog formulara za kupovinu putem Sajta, čime Potrošač vrši Porudžbinu određenog proizvoda.

Usluge — dodatne usluge koje za Potrošače izvode poslovni partneri sa kojima HORN ima zaključen ugovor, kao što su transport i dostava i dr.

Ugovor o prodaji na daljinu — dvostrani ugovorni odnos između Potrošača i Prodavca, u skladu sa ovim Opštim uslovima koje Potrošač prihvata. 

Uputstva i uslovi kupovine

Potrošač može na Sajtu da obavi kupovinu i kada ima nalog na istom, ali i kao neregistrovani korisnik, kada ostavlja svoje podatke koji su neophodni za kupovinu i isporuku izabranog proizvoda. Registracija naloga na Sajtu je besplatna i daje Potrošaču određene pogodnosti u vidu pregleda prethodnih Porudžbina, bržu kupovinu svaki sledeći put itd.

Na Sajtu nije dozvoljena kupovina u svojstvu pravnog lica.

Porudžbina putem Sajta je moguća za sve prikazane proizvode klikom na dugme „DODAJ U KORPU”, pa ,,NARUČIVANJE”.

Prilikom sastavljanja Porudžbine neophodno je ostaviti sve tražene obavezne podatke, te klikom na dugme,,NARUČITE” šaljete vašu Porudžbinu Prodavcu. 

Nakon toga, dobićete potvrdu Porudžbine, što predstavlja trenutak zaključenja Ugovora o prodaji na daljinu. 

Kontaktiraćemo Vas u slučaju da poručeni proizvod ne možemo da obezbedimo.

Trudimo se da stanje proizvoda na Sajtu bude ažurno, ali zbog dinamičnosti tržišta postoji mogućnost da u određenim slučajevima poručeni proizvod ne bude raspoloživ. Ukoliko se dogodi ovakav slučaj, o tome ćemo Vas obavestiti i ponuditi alternativu. HORN neće biti odgovoran ukoliko određeni proizvod u datom trenutku nije dostupan.

Kurirska služba vrši isporuku poručenih proizvoda, kad se uz paket dostavlja račun i ostala prateća dokumentacija, te se plaćanje vrši u gotovini prilikom preuzimanja pošiljke od kuriske službe.

Poručivanje i kupovinu posebno naznačenih proizvoda mogu obaviti samo punoletni Potrošači. Prilikom poručivanja posebno obeleženih proizvoda, Potrošač je dužan da potvrdi da je punoletan. HORN neće snositi odgovornost za kupovinu prethodno navedenih proizvoda od strane maloletnih lica.

Proizvodi i cene

Opis, obeležja, prodajna cena, kao i podaci o Prodavcu, iskazani su pored slike svakog proizvoda. 

Ukoliko isporučen proizvod ne odgovara opisu, Potrošač može da izjavi reklamaciju.

Sve cene izražene su u dinarima (RSD).

Cene proizvoda istaknute na Sajtu su konačne i u njih je uključen PDV. Troškovi isporuke nisu uračunati u cenu, već se dodatno naplaćuju od Potrošača u trenutku isporuke i zavise od težine pošiljke. Minimalan iznos troškova isporuke je 450 RSD.

Iznos troškova isporuke, Potrošač može saznati prilikom prikaza Porudžbine, a pre definitivnog slanja iste Prodavcu.

Slanje računa i ostalih dokumenata

Fiskalni račun, Ugovor o prodaji na daljinu i druga dokumenta, dostavljaju se Potrošaču u štampanoj formi u paketu zajedno sa poručenim proizvodima.

Način i ograničenja isporuke

Isporuka proizvoda moguća je jedino na teritoriji Republike Srbije.

Poručeni proizvod biće dostavljen posredstvom jedne od kurirskih službi čije usluge HORN koristi u saradnji sa svojim Poslovnim partnerima. 

Jedan dan pre isporuke dobićete e-mail sa statusom porudžbine ,,Poslato” ili ćete o tome biti obavešteni putem Viber/Whatsapp aplikacije.

Proizvod će biti isporučen na adresu navedenu prilikom kreiranja Porudžbine.

Zadržava se pravo promene ugovorenog termina isporuke usled okolnosti koje su naknadno nastupile, a kao takve predstavljaju višu silu. U ovim slučajevima se u dogovoru sa Potrošačem predlaže novi termin isporuke. 

Pod višom silom se podrazumevaju okolnosti – događaji ili radnje – koje su naknadno nastupile, a koje se kao takve nisu mogle predvideti, izbeći ili otkloniti. Takve okolnosti uključuju, ali se ne ograničavaju na prirodne i elementarne nepogode, zatvorene saobraćajnice zbog vremenskih nepogoda, oštećenja ili radovi na putu, objektu ili instalacijama, demonstracije ili okupljanja.

Usluga isporuke ne vrši se nedeljom i praznicima, kao ni ostalim neradnim danima.

Proizvodi će biti pakovani tako da se rukovanjem ne mogu oštetiti. Potrošač je dužan da prilikom preuzimanja proizvoda proveri eventualna oštećenja i nedostatke te da ih navede na potvrdi o prijemu (dostavnici). Potrošač je dužan da prilikom preuzimanja rproizvoda potpiše dostavnicu koju kurirska služba zadržava kao dokaz o prijemu, odnosno preuzimanju.

Rok i troškovi isporuke

Poručeni proizvod kurirska služba dostaviće u roku od 1 do 14 radnih dana od dana potvrđivanja Porudžbine.

Troškovi isporuke nisu uračunati u cenu proizvoda, već se dodatno naplaćuju od Potrošača u trenutku isporuke i zavise od težine pošiljke. Minimalan iznos troškova isporuke je 450 RSD.

Troškove isporuke snosi Potrošač. 

Iznos troškova isporuke, Potrošač može saznati prilikom prikaza Porudžbine, a pre definitivnog slanja iste Prodavcu.

ODUSTANAK OD UGOVORA O PRODAJI NA DALJINU

Potrošač ima pravo da, bez navođenja razloga i dodatnih troškova (izuzev troškova propisanih čl. 33. i čl. 34. Zakona o zaštiti potrošača), odustane od Ugovora o prodaji na daljinu u roku od 14 dana od dana kada je primio pošiljku, neposredno ili preko lica koje je on ovlastio za prijem iste, a koje nije prevoznik.

Potrošač ovo pravo ostvaruje popunjavanjem obrasca ili davanjem izjave o odustanku na drugi nedvosmisleni način, i dostavljanjem navedenog na adresu sedišta Prodavca ili dostavljanjem na e-mail adresu Prodavca.  Prodavac će Potrošača obavestiti o prijemu obrasca za odustanak od Ugovora o prodaji na daljinu.

Potrošaču će obrazac za odustanak biti dostavljen u paketu zajedno sa poručenim proizvodom.

U slučaju odustanka od Ugovora o prodaji na daljinu, Potrošač je obavezan da proizvod vrati najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Potrošač vraća proizvod na adresu sedišta Prodavca. 

Potrošač se za pružanje pomoći povodom odustanka od Ugovora o prodaji na daljinu, može obratiti na e-mail adresu: info@horn.rs, ili putem Viber/Whatsapp aplikacije na broj telefona: +381665430054.

Nakon dostavljanja vraćenog proizvoda, utvrdiće se da li je ista ispravna i neoštećena. 

Potrošač je u obavezi da vrati nekorišćen proizvod, u izvornom stanju i originalnoj ambalaži, sa celokupnom dokumentacijom koja je dostavljena zajedno sa tim proizvodom. Potrošač je odgovoran za umanjenje vrednosti proizvoda u slučaju da prethodno nije ispoštovano.

U slučaju odustanka od Ugovora o prodaji na daljinu, Prodavac će izvršiti povraćaj uplata koje je primio od Potrošača, najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema obrasca za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj prethodnih uplata sve dok mu proizvod koji se vraća ne bude dostavljen ili dok mu Potrošač ne dostavi dokaz da je proizvod poslao, u zavisnosti od toga šta nastupa prvo. Navedeno se ne primenjuje u slučaju kada se Prodavac ponudi da sam preuzme proizvod od Potrošača. 

U ovom slučaju novčana sredstva će biti uplaćena na tekući račun Potrošača, pa je neophodno da prilikom popunjavanja obrasca za odustanak od Ugovora o prodaji na daljinu dostavite broj tekućeg računa, kako bismo nesmetano izvršili povraćaj sredstava.

Potrošač snosi trošak vraćanja proizvoda u slučaju odustanka od Ugovora na daljinu. 

Izuzeci od prava na odustanak od Ugovora o prodaji na daljinu

Potrošač nema pravo da odustane od Ugovora o prodaji na daljinu u slučaju:

REKLAMACIJE

Potrošač ima pravo da Prodavcu izjavi reklamaciju zbog nesaobraznosti proizvoda, zbog ostvarivanja prava na garanciju, zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, pisanim putem, na adresu sedišta Prodavca ili dostavljanjem na e-mail adresu Prodavca, uz obavezno dostavljanje dokaza o kupovini (kopija računa ili ugovora, slip i sl.). 

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Potrošaču na izjavljenu reklamaciju. 

Odgovor Potrošaču na izjavljenu reklamaciju mora sadržati izjašnjenje Prodavca da li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako je ne prihvata, izjašnjenje o zahtevu Potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije, a koji rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničke proizvode i nameštaj, računajući od dana podnošenja reklamacije. 

Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada Potrošač primi odgovor Prodavca i počinje da teče iznova kada Prodavac primi izjašnjenje Potrošača. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor Prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora Prodavca. Ukoliko se Potrošač u propisanom roku ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom Prodavca iz odgovora.

Loyalty Program

Registracija: Korisnik se može registrovati za loyalty program odabirom jednog od ponuđenih paketa. Kupovinom određenog paketa, korisnik postaje član loyalty programa na period definisan u opisu odabranog paketa. Po isteku perioda, članstvo se automatski poništava, osim ako korisnik obnovi svoje članstvo kupovinom novog paketa.

Pravo na povraćaj novca: Član ima pravo da zatraži povraćaj novca u roku od 5 dana od dana kupovine paketa, pod uslovom da u tom periodu nije iskoristio nijedan od benefita loyalty naloga za kupovinu na sajtu. Ukoliko član obavi bilo kakvu kupovinu koristeći pogodnosti svog loyalty naloga u periodu od 5 dana, gubi pravo na povraćaj novca za članstvo.

Kupovine: Kupovine putem loyalty naloga su ograničene na proizvode i usluge navedene u okviru loyalty programa. Korisnik može koristiti akumulirane bodove ili druge benefite samo u skladu sa uslovima i odredbama programa.

Otkazivanje članstva: Korisnik može ne nastaviti svoje članstvo u loyalty programu nakon isteka perioda važenja loyalty pretplate, pri čemu gubi pravo na bilo kakve nagrade, bodove ili benefite koji nisu iskorišćeni do trenutka otkazivanja članstva.

Prava intelektualne svojine: Sva prava intelektualne svojine vezana za loyalty program, uključujući brendiranje, logotipe i marketinški materijal, pripadaju vlasniku programa i ne smeju se koristiti ili reprodukovati bez prethodnog pismenog odobrenja vlasnika.

Napomena: Zadržavamo pravo izmene uslova korišćenja loyalty programa u bilo koje vreme, uz obavezu obaveštavanja članova o promenama putem elektronske pošte ili objavom na sajtu. Molimo članove da redovno proveravaju uslove korišćenja kako bi bili upoznati sa eventualnim promenama.

(Ne) Saobraznost

Prodavac odgovara za saobraznost proizvoda u periodu od dve godine od dana isporuke. Kada je zastupnik drugih Prodavaca, HORN ne preuzima obaveze koje proizilaze iz zakonske odgovornosti istih po osnovu saobraznosti proizvoda ugovoru.

Prodavac će odgovarati za nesaobraznosti isporučenog proizvoda ugovoru ako:

1) je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao;

2) se pojavila posle prelaska rizika na potrošača i potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;

3) je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je proizvod saobrazan ugovoru.

Ako isporučeni proizvod nije saobrazan ugovoru, Potrošač koji je obavestio Prodavca o nesaobraznosti ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom ili da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu tog proizvoda.

Potrošač ima pravo da bira između opravke ili zamene kao načina otklanjanja nesaobraznosti proizvoda.

Ako takvo otklanjanje nesaobraznosti nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte, ni u primerenom roku;

2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, to jest ako Prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;

3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za Potrošača zbog prirode proizvoda i njene namene;

4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, Potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora Potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da proizvod nije saobrazan ugovoru.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost proizvoda neznatna.

Pretpostavlja se da je isporučen proizvod saobrazan ugovoru:

1) ako odgovara opisu koji je dao Prodavac i ako ima svojstva proizvoda koju je Prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;

2) ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je Potrošač nabavlja, a koja je bila poznata Prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;

3) ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu proizvoda iste vrste;

4) ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod proizvoda iste vrste i što Potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu proizvoda i javna obećanja o posebnim svojstvima proizvoda data od strane Prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži proizvoda.

Zabrana zloupotrebe Sajta

Korisnicima ovog Sajta nije dozvoljeno da:

HORN zadržava pravo otkazivanja Porudžbine u slučaju da je ista kreirana u cilju zloupotrebe Sajta.

Korisniku može biti onemogućeno da koristi Sajt ako prekrši bilo koji od gore navedenih uslova, a moguće je i preduzimanje drugih mera, kao što je npr. podnošenje prijave nadležnim organima. 

Zaštita intelektualne svojine

Ukoliko drugačije ne proističe iz ovih Opštih uslova, svi materijali na našem Sajtu (uključujući, ali ne ograničavajući se na blogove i vesti) zaštićeni su pravom intelektualne svojine.

Bilo kakva neovlašćena upotreba materijala na Sajtu i/ili njihovog dela, bez naše dozvole, predstavlja kršenje prava intelektualne svojine. Preduzećemo sva pravna sredstva radi zaštite naših prava, odmah po saznanju o bilo kojoj neovlašćenoj upotrebi.

Svako kopiranje ili preuzimanje materijala sa Sajta, bilo njegovog dela ili u celosti, dozvoljeno je samo uz našu pisanu saglasnost.

Takođe, zadržavamo sva prava intelektualne svojine za materijale na Sajtu koji nisu izričito pomenuti  Opštim uslovima.

Međutim, dozvoljeno je objavljivanje materijala sa Sajta na društvenim mrežama, posredstvom istog, i obezbeđujući da je izvor vidljiv, kao što je dozvoljeno i posetiocima Sajta da preuzimaju materijale sa Sajta u lične i nekomercijalne svrhe.

Upotreba našeg imena i logoa

Nije dozvoljena upotreba našeg logoa ili poslovnog imena, osim u saglasnosti sa ovim Opštim uslovima.

Prijem komercijalnih poruka

Potrošači koji žele da imaju informacije o najnovijim proizvodima, popustima i akcijama na Sajtu, to mogu učiniti prijavom na Newsletter, i to:

– unošenjem e-mail adrese u dnu početne stranice, ispod sekcije ,,Preporučeno”.

Potrošač u svakom trenutku može da opozove svoj pristanak za prijem komercijalnih poruka, a obaveza HORN je da redovno proverava i prihvata opoziv pristanka koji upućuje Potrošač koji ne želi da prima takve komercijalne poruke.

Zaštita podataka o ličnosti

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Za informacije o prikupljanju, obradi i zaštiti ličnih podataka, posetite Politiku privatnosti koja čini sastavni deo ovih Opštih uslova, a dostupna je na Sajtu.

Izjava o odricanju od odgovornosti

Informacije na našem Sajtu, kao što su materijali, uključujući ali ne ograničavajući se na blog i novosti obezbedili smo bez naknade i služe isključivo za informacione svrhe. Iako su informacije pružene u dobroj veri i sa težnjom da budu precizne i tačne, one ne predstavljaju bilo kakav pravni ili profesionalni savet.

Ne snosimo bilo kakvu odgovornost za gubitak ili štetu koja nastane u vezi sa upotrebom informacija, materijala i/ili mišljenja na našem Sajtu, uključujući ali ne ograničavajući se na:

– bilo koje gubitke ili štetu koja nije prouzrokovana našom povredom;

– poslovne gubitke, gubitke profita; gubitke podataka; gubitke u proizvodnji; gubitke komercijalnih ili poslovnih mogućnosti; ušteda ili popusta;

– indirektne, posledične ili specijalne gubitke ili štete, uključujući bilo koje gubitke ili štete koje su bile predvidive u vreme kada su doneti ovi Opšti uslovi;

– bilo koji gubitak ili šteta nastala na Vašim računarskim programima, platformi ili podacima, koji su nastali u vezi sa upotrebom našeg Sajta.

Rešavanje sporova

Svi eventualni sporovi koji nastanu povodom Ugovora o prodaji na daljinu, pokušaće da se reše sporazumno, mirnim putem, u protivnom sporove rešava stvarno nadležan sud, uz primenu prava Republike Srbije.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Potrošač na raspolaganju ima mogućnost vansudskog rešavanja potrošačkih sporova pred telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, a u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2021).

Listu tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova donosi i javno objavljuje Ministar nadležan za poslove zaštite potrošača (https://mtt.gov.rs/extfile/sr/33309/ha12.pdf).

Važenje i izmene Opštih uslova

Ovi Opšti uslovi su objavljeni na Sajtu dana 18.04.2023. godine, a stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja. 

HORN zadržava pravo izmena i dopuna ovih Opštih uslova u bilo kom trenutku.

Ukoliko bilo koja odredba Opštih uslova bude oglašena ništavom, ista neće uticati na valjanost i punovažnost ostalih odredaba.

HORN je u obavezi da odmah po nastupanju izmena i dopuna Opštih uslova iste objavi na Sajtu, te na taj način o nastalim izmenama informiše sve Potrošače koji posećuju Sajt.